2013, സെപ്റ്റംബർ 25, ബുധനാഴ്‌ച


കാമുകി


ചുടുചുണ്ടിലെ നറുതേൻ തന്നോൾ
ഒരു കൈയാൽ സ്നേഹപാത്രം നീട്ടിയോൾ
മറുകൈയാൽ പാനപാത്രം തട്ടിയോൾ


2013, സെപ്റ്റംബർ 4, ബുധനാഴ്‌ച


കണ്ണട

കണ്ണടയല്ല
കണ്ണാണ` മങ്ങിപ്പോയ്ത്‌.
എന്നിട്ടും
കാഴ`ച്ചതെളിയുന്നില്ലെന്ന്
ഞാന്‍ കണ്ണട
തുടച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു!എരമല്ലൂര്‍ സനില്‍ കുമാര്‍